PRAVILA O DODELJIVANJU NAGRADE MILAN MLADENOVIĆ

PRAVILA O DODELJIVANJU NAGRADE MILAN MLADENOVIĆ 2024

Član 1

Upravni odbor Zadužbine Milana Mladenovića ovim Pravilima uređuje pitanja u vezi sa dodeljivanjem Nagrade Milan Mladenović (u daljem tekstu: nagrada).

Član 2

Nagrada je ustanovljena sa ciljem da podstiče muzičko stvaralaštvo koje krase osobine svоjstvene umetničkoj zaostavštini Milana Mladenovića.

Član 3

Nagrada se dodeljuje svake godine na dan Mladenovićevog rođenja, 21.09, za muzičko delo sa rečima, od izuzetne umetničke vrednosti.

Član 4

Pravo da konkurišu za nagradu imaju autor ili grupa autora koji su, pod imenom pod kojim se prijavljuju na konkurs, prvu pesmu (ikada) objavili nakon 1. januara 2017. godine. U konkurenciju za nagradu mogu se prijaviti samo muzička dela sa rečima, na nekom od jezika koji se govore na teritoriji bivših jugoslovenskih republika. Jedan autor ili grupa autora može prijaviti samo jedno muzičko delo – pesmu, na konkurs za nagradu. U slučaju da autor ili grupa autora prijavi više dela, u konkurenciju će se uzeti samo delo, odnosno prijava koja je prva podnesena.

Dela koja konkurišu za nagradu treba da budu objavljena između 01.06.2023. i 31.05.2024. Objavljenim delima će se smatrati ona koja su od strane autora ili drugog lica sa njegovom dozvolom, u označenom periodu, trajno učinjena dostupnim javnosti bilo putem nosača zvuka ili putem neke od platformi digitalne distribucije.

U konkurenciju za nagradu uzeće se samo dela – pesme koje su snimljene profesionalnom opremom, odnosno snimci koji zadovoljavaju odgovarajuće tehničke i profesionalne standarde. Neće se uzeti u konkurenciju dela snimljena mobilnim telefonom, amaterski ili live snimci i slično.

Član 5

Nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa. 

Povelja nagrade sadrži tekst sa podacima o autoru i delu koje se nagrađuje, godinu za koju se nagrada dodeljuje i potpise članova žirija za dodeljivanje nagrade i predsednice Upravnog odbora Zadužbine.

Novčani iznos nagrade utvrđuje Upravni odbor Zadužbine.

Član 6

Zadužbina će objaviti konkurs za nagradu na svojoj internet stranici, putem štampanih medija i društvenih mreža 01.05.2024.

Prijave dela koja konkurišu za nagradu mogu podnositi autori, izvođači ili izdavači preko internet stranice Zadužbine www.milanmladenovic.com, najkasnije do

31.05.2024.

Prijava na konkurs podrazumeva i saglasnost podnosioca prijave da Zadužbina može objaviti prijavljeno delo na promotivnoj kompilaciji finalista iz člana 10 ovih pravila, u slučaju da prijavljeno delo uđe među 12 najbolje plasiranih na konkursu.

Član 7

Lični podaci o autorima koji su se prijavili na konkurs su poverljivi i tretiraju se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Član 8

Zadužbina obavlja administrativne poslove u vezi sa konkursom za dodelu nagrade, uključujući čuvanje i obradu podataka o autorima i prijavljenim delima.

Pre objavljivanja konkursa za tekuću godinu Upravni odbor Zadužbine imenuje žiri za izbor dobitnika nagrade sastavljen od pet članova. 

Zadužbina dostavlja članovima žirija, putem elektronske pošte, sva blagovremeno prijavljena dela koja ispunjavaju opšte uslove konkursa.

Prijavljena dela – pesme se članovima žirija dostavljaju po abecednom redosledu njihovih naslova, bez podataka o autorima i izvođačima. 

U prvom krugu glasanja svaki od članova žirija sastavlja listu od 12 pesama koje predlaže u uži izbor za nagradu. Na osnovu glasanja iz prvog kruga Zadužbina sastavlja listu pesama koje su ušle u uži izbor.

U drugom krugu glasanja svaki od članova žirija sastavlja listu od 12 pesama između onih koje su ušle u uži izbor, koje rangira u redosledu od najbolje pa naniže. Na osnovu rezultata glasanja iz drugog kruga zadužbina formira listu od 12 pesama koje su ušle u finalni krug glasanja.

U finalnom krugu glasanja žiri rangira 12 pesama koje su ušle u finalni krug, u redosledu od najbolje pa naniže. Nakon obavljenog finalnog kruga glasanja članovi žirija će održati sednicu na kojoj će usaglasiti rezultate glasanja, odrediti dobitnika nagrade i sastaviti tekst obrazloženja odluke o pobedniku, koji će biti javno objavljen.

Sednice žirija mogu biti održane korišćenjem konferencijske veze ili druge komunikacijske opreme.

Po okončanom postupku glasanja i bodovanja Zadužbina sačinjava izveštaj koji sadrži podatke o broju dela koja su bila u konkurenciji, kao i naslove svih dela koja su, pored prvonagrađenog, ušla u uži izbor za dodelu nagrade.

Članovima žirija pripada naknada u visini koju određuje Upravni odbor Zadužbine.

Član 9

Ukoliko žiri oceni da nema prijavljenih dela sa vrednostima koje podrazumeva Mladenovićeva nagrada, ona se te godine neće dodeliti.

Nagrada Milan Mladenović se može samo jednom dodeliti istom autoru ili grupi autora.

Član 10

Zadužbina će svake godine objavljivati promotivnu kompilaciju sa 12 najbolje plasiranih pesama na konkursu za nagradu, sa ciljem da se ostavi trag o aktuelnoj muzičkoj sceni.

Član 11

Zadužbina će na svojoj internet stranici, kao i u štampanim i elektronskim medijima, objaviti Odluku o dodeli nagrade i izveštaj o rezultatima glasanja žirija.

Nagradu uručuje predsednica Upravnog odbora, ili drugi član Upravnog odbora koga odredi predsednica, na svečanosti koju priređuje Zadužbina Milana Mladenovića.

Član 12

Ova Pravila stupaju na snagu danom javnog objavljivanja na internet stranici Zadužbine.

U Beogradu, 25.03.2024.

Predsednica Upravnog odbora Zadužbine

Maja Maričić